Thiết kế Kỹ thuật Sáng tạo

Giáo viên:

Học sinh được giới thiệu về thế giới của thiết kế sản phẩm kỹ thuật sáng tạo.

Miễn phí 28 4.17

Một ngày thực hành thiết kế kỹ nghệ ở trường tiểu học/Elementary School Engineering Design Field Day

Giáo viên:

Khoá này cung cấp cơ hội tham gia thực nghiệm thiết kế kỹ thuật.

Miễn phí 14 0.00

Dự án Thiết kế Kỹ thuật dựa trên Dịch vụ/Service-Based Engineering Design Projects

Giáo viên:

Khoá này mô tả cách tiếp cận chung để hướng dẫn học sinh hoàn thành các dự án.

Miễn phí 3 0.00

Thách thức thiết kế phương tiện lai/Hybrid Vehicle Design Challenge

Giáo viên:

Bài học này cung cấp một cách để dạy khái niệm tổng quát về năng lượng.

Miễn phí 0 0.00

Giới thiệu về Kỹ nghệ/Intro to Engineering

Giáo viên:

Học sinh được giới thiệu đến các nguyên tắc cơ bản đằng sau kỹ nghệ

Miễn phí 4 0.00