Những cỗ may đơn giản/Simple Machines

Giáo viên:

Học sinh được giới thiệu đến sáu máy đơn giản - máy bay nghiêng, nêm, vít, ...

Miễn phí 5 0.00

Ứng dụng Tăng tốc Android/Android Acceleration Application

Giáo viên:

Học sinh tạo ra các ứng dụng di động thu thập dữ liệu từ gia tốc kế của thiết bị

Miễn phí 0 0.00

Chương Trình Máy Tính là gì?/What Is a Computer Program?

Giáo viên: HUNG GV , Nguyễn Thế Anh

Học sinh được giới thiệu với logic đằng sau lập trình

Miễn phí 13 0.00

Passing the Bug

Giáo viên:

Students apply concepts of disease transmission to analyze infection data, eithe

Miễn phí 0 0.00

Using JUnit

Giáo viên:

Students focus on the testing phase of the design process by considering how the

Miễn phí 0 0.00

Big Data, What Are You Saying?

Giáo viên:

Students act as R&D entrepreneurs, learning ways to research variables affecting

Miễn phí 4 0.00

Charlotte's Web

Giáo viên:

Similar to how Charlotte uses her web to communicate, students create webs for s

Miễn phí 0 0.00