Tell Me the Odds (of Cancer)

Giáo viên:

Through four lessons and three hands-on activities, students learn the concepts

Miễn phí 0 0.00

Up, Up and Away! - Airplanes

Giáo viên:

The airplanes unit begins with a lesson on how airplanes create lift, which invo

Miễn phí 1 0.00

Urban Stormwater Management

Giáo viên:

Engineers design and implement many creative techniques for managing stormwater

Miễn phí 0 0.00

Using Nanoparticles to Detect, Treat and Protect against Skin Cancer

Giáo viên:

This unit on nanoparticles engages students with a hypothetical Grand Challenge

Miễn phí 0 0.00

Using Stress and Strain to Detect Cancer!

Giáo viên:

Students are presented with a biomedical engineering challenge: Breast cancer is

Miễn phí 0 0.00

Đi bộ trên đường: Một mô-đun về chức năng tuyến tính/Walk the Line: A Module on Linear Functions

Giáo viên:

Mô-đun này dẫn dắt học sinh thông qua quá trình vẽ đồ thị dữ liệu

Miễn phí 0 0.00

Sóng: Bí ẩn Ba Màu/Waves: The Three Color Mystery

Giáo viên:

Học sinh được trình bày với một câu hỏi thách thức liên quan đến mù màu

Miễn phí 0 0.00

Thời tiết và Khí quyển/Weather and Atmosphere

Giáo viên: chuong trinh

Học sinh học những điều căn bản về thời tiết và bầu khí quyển

Miễn phí 0 0.00

Luật Newton là gì?/What Are Newton's Laws?

Giáo viên: Nguyễn Thế Anh

Học sinh được giới thiệu về quán tính, lực lượng và ba định luật chuyển động

Miễn phí 5 0.00

Chương Trình Máy Tính là gì?/What Is a Computer Program?

Giáo viên: HUNG GV , Nguyễn Thế Anh

Học sinh được giới thiệu với logic đằng sau lập trình

Miễn phí 13 0.00