Van tim mềm/Floppy Heart Valves

Giáo viên:

Phát triển vật liệu tương tự như van tim người

Miễn phí 3 0.00

Lực ma sát/The Force of Friction

Giáo viên:

Học sinh được giới thiệu với khái niệm lực ma sát

Miễn phí 2 0.00

Tất cả về lực/Forces All Around

Giáo viên:

Các khái niệm vật lý cơ bản đối với sự hiểu biết thế giới xây dựng

Miễn phí 0 0.00

Cảm biến Làm việc như thế nào?/How Do Sensors Work?

Giáo viên:

Học sinh học về chức năng của cảm biến, cả của con người lẫn robot.

Miễn phí 0 0.00

Con người giống như robot/Humans Are Like Robots

Giáo viên:

Học sinh với các khái niệm khoa học đời sống liên quan đến cơ thể con người

Miễn phí 1 0.00

Thách thức thiết kế phương tiện lai/Hybrid Vehicle Design Challenge

Giáo viên:

Bài học này cung cấp một cách để dạy khái niệm tổng quát về năng lượng.

Miễn phí 0 0.00

Thực hiện mô phỏng sinh học và thiết kế bền vững với sự nhấn mạnh vào việc áp dụng các nguyên tắc sinh thái/Implementing Biomimicry and Sustainable Design with an Emphasis on the Application of Ecological Principles

Giáo viên:

Thiết kế một ngôi làng khách sạn bền vững trong Vườn Quốc gia Saguaro ở Arizona

Miễn phí 0 0.00

Giới thiệu về Kỹ nghệ/Intro to Engineering

Giáo viên:

Học sinh được giới thiệu đến các nguyên tắc cơ bản đằng sau kỹ nghệ

Miễn phí 4 0.00

Vẻ đẹp của Khoa học Mạng/It's a Connected World: The Beauty of Network Science

Giáo viên:

Học sinh học về các mạng phức tạp và hiển thị dưới dạng đồ thị

Miễn phí 0 0.00

Người giữ cổng/Keepers of the Gate

Giáo viên:

Học sinh khám phá cấu trúc và chức năng của màng tế bào.

Miễn phí 0 0.00