Những cây cầu/Bridges

Giáo viên:

Học sinh được giới thiệu về tầm quan trọng và phổ biến của các cây cầu.

Miễn phí 2 0.00

Xây dựng hướng tới tương lai/Building towards the Future

Giáo viên:

Học sinh được giới thiệu về một số khái niệm kỹ thuật cơ bản cơ bản.

Miễn phí 0 0.00

Các tế bào/Cells

Giáo viên:

Học sinh nghiên cứu về thành phần của tế bào và các chức năng của chúng.

Miễn phí 0 0.00

Hô hấp tế bào và sự tăng trưởng/Cellular Respiration and Population Growth

Giáo viên:

Học sinh khám phá sự hô hấp tế bào và sự tăng trưởng

Miễn phí 0 0.00

Dọn dẹp mớ bừa bộn này/Clean Up This Mess

Giáo viên:

Học sinh được yêu cầu thiết kế một phương pháp để tách thép khỏi nhôm

Miễn phí 0 0.00

Dẫn, đối lưu và bức xạ/Conduction, Convection and Radiation

Giáo viên:

Học sinh học các khái niệm cơ bản về truyền nhiệt bằng phương tiện dẫn, đối lưu

Miễn phí 0 0.00

Đập/Dams

Giáo viên:

Học sinh được giới thiệu đến nhiều khía cạnh của đập.

Miễn phí 0 0.00

Năng lượng/Energy

Giáo viên:

Học sinh được giới thiệu một loạt các loại năng lượng - điện, ánh sáng, ...

Miễn phí 0 0.00

Hệ thống và Giải pháp Năng lượng/Energy Systems and Solutions

Giáo viên:

Học sinh khám phá các khái niệm khoa học và kỹ thuật liên quan đến năng lượng

Miễn phí 0 0.00

Động năng/Energy of Motion

Giáo viên:

Học sinh học về các loại năng lượng và đặc điểm của chúng

Miễn phí 0 0.00