Dự án Thiết kế Kỹ thuật dựa trên Dịch vụ/Service-Based Engineering Design Projects

Giáo viên:

Khoá này mô tả cách tiếp cận chung để hướng dẫn học sinh hoàn thành các dự án.

Miễn phí 3 0.00

Van tim người cao tuổi/Aging Heart Valves

Giáo viên:

Học sinh học về hình thức và chức năng của trái tim con người thông qua ...

Miễn phí 0 0.00

Ô nhiễm không khí/Air Pollution

Giáo viên:

Học sinh được giới thiệu về khái niệm chất lượng không khí bằng cách điều tra ..

Miễn phí 0 0.00

Chất lượng không khí/Air Quality InQuiry (AQ-IQ)

Giáo viên:

Học sinh tham gia vào nghiên cứu thực nghiệm về các chủ đề chất lượng không khí.

Miễn phí 0 0.00

Tất cả bị bắt: theo dõi và thiết kế/All Caught Up: Bycatching and Design

Giáo viên:

Việc đánh bắt trái phép động vật trong ngư cụ thương mại, là một vấn đề nóng.

Miễn phí 0 0.00

Ứng dụng Tăng tốc Android/Android Acceleration Application

Giáo viên:

Học sinh tạo ra các ứng dụng di động thu thập dữ liệu từ gia tốc kế của thiết bị

Miễn phí 0 0.00

Tác động tiểu hành tinh/Asteroid Impact

Giáo viên:

Nhóm học sinh sẽ trình bày với kịch bản rằng một tiểu hành tinh sẽ tác động ...

Miễn phí 0 0.00

Sinh vật/Biodomes

Giáo viên:

Học sinh khám phá môi trường và hệ sinh thái của khu sinh quyển.

Miễn phí 0 0.00

Kỹ thuật Y sinh và Cơ thể Con người/Biomedical Engineering and the Human Body

Giáo viên:

Con người là những sinh vật hấp dẫn và phức tạp.

Miễn phí 2 0.00

Bone Mineral Density and Logarithms

Giáo viên:

Students examine an image produced by a cabinet x-ray system to determine if it

Miễn phí 1 0.00